Par grozījumiem “Alkoholisko dzērienu aprites likumā”
Latvijas Alus Darītāju Savienība pauž neizpratni par grozījumu nepieciešamību “Alkoholisko dzērienu aprites likumā”, saskaņā ar kuriem tiktu legalizēta 30 000 litru vīna un raudzēto dzērienu kā arī 200 litru destilēto dzērienu ražošana mājas apstākļos.

Latvijas Alus Darītāju Savienība vērš uzmanību uz virkni negatīvu tendenču, kuras varētu rasties pieņemot minētās normas.

Pieņemot attiecīgās normas nebūs iespējams izsekot izejvielu izcelsmei, kuras tiks izmantotas dzērienu ražošanai mājās. Varētu rasties situācija, ka tiks ievestas izejvielas pat no ārzemēm, gala produkta pagatavošanai. Šāda produkcija tiktu realizēta ar konkrētās mājsaimniecības nosaukumu. Tādejādi tiktu maldināts patērētājs un iespējams pat tiktu apdraudēta cilvēku veselība.

Šobrīd valsts budžeta izdevumu samazināšanas nolūkos tiek ievērojami samazināti valsts resursi, tajā skaitā to dienestu resursi, kas atbild par pārtikas nekaitīgumu. Tas vairo bažas, ka, gadījumā, ja alkohola ražošana tiks atļauta mājas apstākļos, valstij nepietiks resursu, lai veiktu kontroli pār šo procesu, kā rezultātā atkal varētu ciest iedzīvotāju veselība.

Minēto tiesību normu pieņemšanas gadījumā tiktu aizskartas šobrīd pastāvošo alus darītavu tiesības, jo faktiski tās tiktu nostādītas nevienlīdzīgā situācijā pret mājražotājiem. Esošās alus darītavas ir spiestas ievērot ļoti stingrus nosacījumus un iziet regulāras kontroles, kuras īsteno valsts atbildīgie dienesti. Ir skaidrs, ka esošajos ekonomiskajos apstākļos valsts nevarēs īstenot tikpat stingru kontroli pār visiem mājražotājiem, kuru skaits varētu būt ievērojami liels. Tādejādi viena produkta ražotājiem tiktu piemēroti nevienādi nosacījumi, kas var negatīvi ietekmēt gan tirgu kopumā, gan produkcijas kvalitāti.

Šogad alus nozare piedzīvo ļoti lielu kritumu. Šādos apstākļos uzskatām par nepieņemamu mājās ražotā alkohola legalizāciju, jo tādejādi tiktu samazināta alus darītavu tirgus daļa par labu mājās ražotam alkoholam, kura kvalitāti nebūs iespējams izkontrolēt. Mājās ražotajam alum tiks piemērotas vieglākas prasības nekā alus darītavām, kuras ir ieguldījušas milzīgus līdzekļus, lai nodrošinātu produkcijas kvalitāti un drošumu.
LADS misija, vīzija, mērķi
Latvijas Alus Darītāju Savienības mērķi ir:

1. Apvienot Latvijas alus darītavas un to darbību atbalstošas juridiskas personas vienotai rīcībai;
2. Alkohola patēriņa struktūras izmainīšana par labu viegli alkoholiskajiem dzērieniem, galvenokārt alum;
3. Veicināt visa veida kvalitātes sistēmu ieviešanu un prasību ievērošanu alus ražošanas nozarē, kvalitatīva alus, iesala, alus miežu ražošanu Latvijā;

Darbības pamatvirzieni:

1. Alus darītāju kopējo ekonomisko interešu aizstāvēšana, vietējā tirgus aizsardzība;
2. Piedalīšanās likumdošanas pilnveidošanā, tās saskaņošana ar ES direktīvu prasībām un rekomendācijām, likumprojektu izstrādāšanā un sociāli ekonomiskās, profesionālas ekspertīzes veikšanā, kas saistīta ar alus ražošanu un pārdošanu;
3. Uzņēmējdarbības ētikas normu popularizēšana un ar to saistīto jautājumu risināšana;
4. Sadarbība ar līdzīgām organizācijām Baltijas valstīs;
2009. gada izdarītie darbi

2009. gadā Latvijas Alus Darītāju Savienība ir aktīvi piedalījusies ar alus nozari saistītās likumdošanas izstrādē. Kā būtiskākie jāmin grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli” un grozījumi “Alkohola aprites likumā”. Šobrīd tiek aktīvi strādāts pie alus tirdzniecības ierobežojumu atcelšanas valstī.

Šī gada septembrī Latvijas Alus Darītāju savienība piedalījās starptautiskajā pārtikas izstādē Riga Food 2009, kurā tika nodrošināts Latvijas Alus Darītāju savienības stends.

Tāpat 2009. gadā Latvijas Alus Darītāju savienība organizēja braucienu uz dzērienu industrijas izstādi Minhenē Drinktec 2009.

 • Sasniegumi

  Šajos ekonomiskajos apstākļos ir grūti runāt par lieliem sasniegumiem. Tomēr, fakts, ka lielākā daļa Latvijas mazo alus darītavu ir spējušas izdzīvot šajā laikā vien ir uzskatāms par sasniegumu. Un, kas būtiski, darbu Latvijā sākušas pat divas jaunas mazās alus darītavas.

  Pienākumi:

  Piedalīties ar alus nozari saistītos likumprojekta izstrādēs,
  Informēt valsts iestādes par problēmām alus nozarē un katuālajiem jautājumiem,
  Sniedz konsultācijas biedriem likumdošanas jautājumos
  Īsteno nozares popularizēšanas pasākumus

  Sekotāji


 • Biedri

  SIA “Piebalgas alus”

  SIA “Zaksi”

  SIA “Abula”

  AS “Agrofirma “Tērvete””

  SIA “Bauskas alus”

  SIA “Alus Nams”

  SIA “Brūveris”

  SIA “Lido”

  SIA “Krāslavas avots”

  SIA “Gulbenes alus darītava”

  SIA “Alfa Laval Latvija”

  Vēsture

  Latvijas Alus Darītāju Savienība (LADS) ir dibināta 1993. gada 21. oktobrī un šobrīd apvieno lielāko daļu Latvijas alus darītavu. LADS ir pārstāvētas mazās Latvijas alus darītavas.

  Šo sešpadsmit pastāvēšanas gadu laikā LADS ir veicinājusi alus nozares popularizāciju un attīstību valstī, tādejādi stiprinot gadu desmitiem senas alus ražošanas tradīcijas Latvijā.

  Novēlējums

  “Vienmēr palikt uzticīgam Latvijā ražotajam alum!”

  Kontaktinformācija

  Jelgavas iela 61a,
  Rīga, LV – 1004,
  Latvija
  e-pasts: lads@inbox.lv
  Tālrunis: +371 67552233
  Fakss: +371 67322161